ศาลจังหวัดบึงกาฬ

Bueng Kan Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดบึงกาฬ

ศาลจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการฝึกอบรม “การปฏิบัติธรรมนำสุขของข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดบึงกาฬ” ประจำปี 2566
image

                   เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 นายสุภาษิต  กาฬหว้า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยผู้พิพากษาผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดบึงกาฬ ร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง “การปฏิบัติธรรม นำสุขของข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดบึงกาฬได้ฝึกปฏิบัติ พัฒนาจิตใจ เจริญสติด้วยการถือศีล ฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญา  นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริการประชาชนและเป็นการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2565-2568 ณ วัดสามัคคีอุปถัมถ์ (วัดภูกระแต) อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ