ศาลจังหวัดบึงกาฬ

Bueng Kan Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดบึงกาฬ

ศาลจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนเรื่องการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live

              ด้วยวันที่ 19 มกราคม 2566 นายสุภาษิต  กาฬหว้า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้คณะปฏิบัติงานด้านดิจิทัลประจำหน่วยงาน จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน เกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live โดยมีนายประพจน์ แสงสว่างนิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรมใหม่มาใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการขอปล่อยชั่วคราว โดยการแต่งตั้งผู้กำกับดูแล และให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ